Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595PODMÍNKY A INFORMACE K ADOPCI HVĚZD
Tisk Tisk VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ADOPCE HVĚZD


• Adopce hvězdy je dobrovolnou dohodou mezi Hvězdárnou a radioklubem lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s., K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 263 61 850, a zájemcem, tedy fyzickou či právnickou osobou. Cílem adopce je popularizace astronomie a dalších činností hvězdárny a podpora vlastních aktivit hvězdárny, zejména práce s dětmi a mládeží, odborné vědecké činnosti a obnovy techniky a zařízení. Od 1.1.2021 se jedná zároveň o slevový program vstupného při využití Premium karty.

• Adoptivním rodičem se stane zájemce o adopci, který splní formální požadavky adopce, uzavře dohodu o adopci a uhradí stanovenou částku formou zakoupení roční vstupenky v ceně stanovené platným ceníkem adopce. Adoptovat lze hvězdy uvedené v seznamu zveřejněném hvězdárnou, a to vždy na dobu jednoho roku.

• Zakoupením příslušné vstupenky, pro kterou obdrží Premium kartu a nabídku bonusového programu na jeden rok (365 dní od úhrady příspěvku) adoptivní rodič stvrzuje svůj souhlas s podmínkami adopce a Všeobecnými podmínkami, které blíže stanovují práva a povinnosti obou stran dohody. Všeobecné podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách hvězdárny.

• Adopce hvězdy se uzavírá na dobu jednoho roku, tedy 365 dnů od úhrady příspěvku po podpisu smlouvy. V případě, že má budoucí adoptivní rodič zájem si hvězdu adoptovat na dobu delší, lze tuto dobu dohodnout individuelně. Částka k úhradě se pak navyšuje o poměrnou část. V seznamu hvězd k adopci každý najde hvězdy řazené podle relativní jasnosti hvězd na obloze od nejjasnější po nejslabší viditelné pouhým okem. Pro jednoduchost jsme zavedli kategorie hvězd do šesti skupin. Zájemcům samozřejmě poskytneme odborné vysvětlení týkající se této oblasti. Na žádnou z hvězd není potřeba k jejímu spatření dalekohled, ale je pochopitelné, že jej na dotyčnou hvězdu můžeme použít, stejně jako fotoaparát. Poskytneme přesné informace o její viditelnosti v České republice nad obzorem. Poměrná část hvězd není vidět neustále, ale vztahuje se na ně určité pozorovací období, které v případě adoptivního rodiče pomůžeme rozšířit o možnost sledovat hvězdu nejen večer, ale třeba i ráno, kdy bude nad obzorem vidět také.

Práva a povinnosti adoptivního rodiče:

• Adoptivní rodič má právo na aktuální informace, případně snímky adoptované hvězdy.

• Podle podmínek uvedených v ceníku má právo na bonusové plnění, jehož obsah závisí na ceně adopce. K bonusovému plnění patří automaticky:
1. Získání Premium karty (průkaz adoptivního rodiče), která je volnou vstupenkou pro 1 osobu na hvězdárnu po dobu adopce.
2. Do 14 dnů od uhrazení příspěvku vystavení certifikátu adoptivního rodiče na dobu platnosti adopce.
3. Získání otáčivé mapky oblohy a podrobných map z atlasů oblohy pro pozorování hvězdy.
4. V rámci zprovoznění kosmické lodě Prométheus od února 2023 využít až třikrát během období opakovaně našich kosmických letů k misi ke své adoptované hvězdě a to pro sebe a další dva zvolené členy posádky a prohlížet si ji a její okolí z blízka očima kosmické posádky Prométhea.

• Po celou dobu adopce může kdykoli adoptivní rodič navštívit po telefonické domluvě sám zdarma v případě jasné oblohy karlovarskou hvězdárnu na pozorování a adoptovanou hvězdu si zkusit vyfotit. Má právo se zúčastnit také zdarma libovolné přednášky pro veřejnost pořádané hvězdárnou v Karlových Varech.

• Adoptivní rodič není povinen bonusové plnění spotřebovat. Na plnění nebo jakékoli náhradní plnění není právní nárok, nelze jej nahradit finančním plněním. Plnění nespotřebované do konce platnosti sjednané adopce propadá bez nároku na vrácení či náhradu. Bez předchozího souhlasu hvězdárny nelze bonusové plnění převést na jinou osobu.

• Adopce nezakládá žádné vlastnické právo, není právně nárokovatelná ani vymahatelná.

• Dohodu o adopci lze uzavřít prezenčně na hvězdárně nebo distančně na základě předchozí nezávazné rezervace prostřednictvím elektronického formuláře. Rezervace má platnost 14 dní.

• Adoptivní rodič je povinen uhradit stanovenou finanční částku dle platného ceníku na pokladně hvězdárny nebo na její bankovní účet. Od tohoto dne počíná běžet adopční doba.

• V případě vypovězení dohody ze strany hvězdárny má adoptivní rodič právo žádat vrácení poměrné části zaplacené finanční částky odpovídající době, která zbývá do řádného ukončení platnosti adopce. Z poměrné částky bude odečtena hodnota již spotřebovaného bonusového plnění, případně další prokazatelné náklady hvězdárny související s adopcí.

• Adoptivní rodič souhlasí s tím, že jeho základní identifikační údaje budou zveřejněny v informačních a propagačních materiálech hvězdárny souvisejících s projektem adopce hvězd, a to v tištěné nebo elektronické formě.

• Adoptivní rodič má právo zveřejnit informace o vlastní adopci a využít ji ke svým prezentačním či propagačním účelům. Je při tom povinen postupovat tak, aby chránil dobré jméno hvězdárny a projektu adopce hvězd.

• Adoptivní rodič má právo na opakovanou adopci hvězdy, jejímž je adoptivním rodičem. Svůj záměr musí hvězdárně oznámit nejpozději měsíc před koncem platnosti adopce. Jeho žádost bude mít v takovém případě přednost před adopcí dané hvězdy jiným zájemcem.

• Adoptivní rodič má právo adoptovat libovolný počet hvězd. Ke každé jednotlivé adopci bude uzavřena samostatná dohoda.

Práva a povinnosti hvězdárny

• Hvězdárna má právo neuzavřít dohodu o adopci, a to i bez udání důvodu.

• Hvězdárna má právo na úhradu finančního plnění, které odpovídá stanovené ceně adopce.

• Hvězdárna má povinnost poskytnout adoptivnímu rodiči informace o adoptované hvězdě a související bonusové plnění uvedené při sjednání dohody.

• Hvězdárna vyvine maximální snahu, aby adoptivnímu rodiči umožnila spotřebovat smluvené bonusové plnění, je však oprávněna změnit bonusové plnění z důvodů takových okolností, na které nemá vliv (tzv. z důvodů vyšší moci). Změna může spočívat v časovém přesunu, v místě plnění nebo rozsahu plnění.

• Hvězdárna po dobu 14 dní od nezávazné rezervace hvězdy neumožní její adopci jinému zájemci.

• Hvězdárna neumožní adopci již adoptované hvězdy jinému zájemci po celou dobu platnosti adopce.

CENÍK ADOPCE NA DOBU JEDNOHO ROKU
Hvězdná velikost Příspěvek Bonusové plnění hvězdárny adoptivnímu rodiči
-1 mag.
(-1.44 až -0.01 mag.)
50 000 Kč - opakovaný volný vstup až 6 osob na programy hvězdárny
- účast jednoho dítěte 8-15 let na příměstském nebo pobytovém táboře
- víkend pod hvězdami (pozorování hvězdné oblohy s noclehem v objektu hvězdárny nebo na pozemku ve vlastních stanech, se základním hygienickým a kuchyňským zázemím pro nenáročné, k dispozici je také ohniště, max. pro 8 osob, termín je nutné předem domluvit)
- vstup pro 4 osoby na vybraný program planetária (Praha, Hradec Králové, Brno nebo Ostrava)
- kapesní ručičkové sluneční hodinky
- domácí planetárium
- astronomický kalendář
- astronomická beseda pro děti na vybrané ZŠ kdekoli v ČR
0 mag.
(0.00 až +0.99 mag.)
35 000 Kč - opakovaný volný vstup až 6 osob na programy hvězdárny
- účast jednoho dítěte 8-15 let na příměstském nebo pobytovém táboře
- víkend pod hvězdami (pozorování hvězdné oblohy s noclehem v objektu hvězdárny nebo na pozemku ve vlastních stanech, se základním hygienickým a kuchyňským zázemím pro nenáročné, k dispozici je také ohniště, max. pro 8 osob, termín je nutné předem domluvit)
- vstup pro 3 osoby na vybraný program planetária (Praha, Hradec Králové, Brno nebo Ostrava)
- kapesní ručičkové sluneční hodinky
- domácí planetárium
- astronomický kalendář
- astronomická beseda pro děti na vybrané ZŠ Karlovarského kraje
+1 mag.
(+1.00 až +1.99 mag.)
20 000 Kč - opakovaný volný vstup až 5 osob na programy hvězdárny
- účast jednoho dítěte do 15 let na příměstském táboře
- víkend pod hvězdami (pozorování hvězdné oblohy s noclehem v objektu hvězdárny nebo na pozemku ve vlastních stanech, se základním hygienickým a kuchyňským zázemím pro nenáročné, k dispozici je také ohniště, max. pro 8 osob, termín je nutné předem domluvit)
- vstup pro 2 osoby na vybraný program planetária (Praha, Hradec Králové, Brno nebo Ostrava)
- kapesní ručičkové sluneční hodinky
- astronomický kalendář
- astronomická beseda pro děti na vybrané ZŠ v rámci okresu Karlovy Vary
+2 mag.
(+2.00 až +2.99 mag.)
10 000 Kč - opakovaný volný vstup až 4 osob na programy hvězdárny
- víkend pod hvězdami (pozorování hvězdné oblohy s noclehem v objektu hvězdárny nebo na pozemku ve vlastních stanech, se základním hygienickým a kuchyňským zázemím pro nenáročné, k dispozici je také ohniště, max. pro 8 osob, termín je nutné předem domluvit)
- vstup pro 1 osobu na vybraný program planetária (Praha, Hradec Králové, Brno nebo Ostrava)
- kapesní ručičkové sluneční hodinky
- astronomický kalendář
+3 mag.
(+3.00 až +3.99 mag.)
5 000 Kč - 4x v roce volný vstup až 4 osob na programy hvězdárny
- kapesní ručičkové sluneční hodinky
- astronomický kalendář
+4 mag.
(+4.00 až +4.99 mag.)
2 000 Kč - 2x v roce volný vstup až 4 osob na programy hvězdárny
- kapesní ručičkové sluneční hodinky
- astronomický kalendář
+5 mag.
(+5.00 až +5.99 mag.)
1 000 Kč - 1x v roce volný vstup až 4 osob na programy hvězdárny
- kapesní ručičkové sluneční hodinky
 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary